โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

OTOP to Digital 4.0 Development Project

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจนำจุดแข็งของชุมชนในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ การรับรองคุณภาพมาตรฐานพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นเพื่อเป็นการนำเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชุมชนแห่งความยั่งยืน

 

 

ค้นหาร้านค้าตามภูมิภาค

ค้นหาร้านค้าตามภูมิภาค
0
preloader