อิงฟ้า ข้าวหอมมะลิปลอดสาร

อิงฟ้า ข้าวหอมมะลิปลอดสาร
อิงฟ้า ข้าวหอมมะลิปลอดสาร

อิงฟ้า ข้าวหอมมะลิปลอดสาร


roengsak.c@aksystempro.com

การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งยังยึดติดอยู่กับการปลูกข้าวที่ใช้สารเคมี                               การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีของเกษตรกร โดยให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์นั้นถือเป็น                             เรื่องยาก เพราะเป็นความเคยชินของเกษตรกร

Showing all 1 result

0
preloader