กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ


aud.nattapon2016@gmail.com

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าไหมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 เริ่มจากมีราษฎรบ้านกุดแห่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จวัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยราษฎรได้ถวายผ้าขิดไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลกุดแห่ และพระองค์ท่านทรงรับเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษและการสนับสนุนเงินทุน 15,000 บาท จำนวน 3 คน ประกอบกับราษฎรบ้านกุดแห่มีพื้นฐานการทอผ้าพื้นเมืองอยู่แล้ว ต่อมาได้มีส่วนราชการได้เข้าให้การสนับสนุน เช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่ากาชาดจังหวัดเริ่มก่อตั้งกลุ่มมีสมาชิก 3

การรวมกลุ่ม

ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี โดยเลือกตั้งจากกลุ่มและองค์การในตำบล

Showing all 1 result

0
preloader