ฺฺBBinnoherb

ฺฺBBinnoherb
ฺฺBBinnoherb

ฺฺBBinnoherb


Surakan.ka@gmail.com

เราเป็นผู้ผลิตสมุนไพรแปรรูป ที่ได้ทำทุกกระบวนการด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกมีการควบคุมการผลิตตามแบบวิถีของเกษตรอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวและทำ postharvest โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ และเรามีโรงงานที่มีมาตรฐาน ความคุมทั้งกระบวนการผลิต/บรรจุตามหลักการสากล ใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่มือผู้บริโภค

Showing all 4 results

0
preloader