digitest

digitest
digitest

digitest


digitest@gmail.com

หลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

หลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0  (OTOP to Industry 4.0 Development Projects) นี้ เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่ม โอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดในอนาคต

Showing all 2 results

0
preloader