ยอง ฮิม ฮูส์ - Yong Him Hoo

ยอง ฮิม ฮูส์ - Yong Him Hoo
ยอง ฮิม ฮูส์ - Yong Him Hoo

ยอง ฮิม ฮูส์ - Yong Him Hoo


info@bt-herbal.com

ต้นกำเนิดใน ปีคริสต์ศักราช 1887 จากภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ในอาณาจักรล้านนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น มาถึงปีคริสต์ศักราช 1929 พ่อหนานสุวรรณ บุญทาวงศ์ษา เราสืบทอดความรู้ความชำนาญตามตำรับสมุนไพรล้านนา จากความเชี่ยวชาญการเลือกคัดสรรสมุนไพรชั้นดี เริ่มตั้งแต่การปลูกอนุรักษ์พันธุ์ การดูแล เก็บเกี่ยว มาจนถึงกระบวนการผลิตที่สืบทอดกันมา ทำให้สมุนไพรสูตรต้นตำรับของพ่อหนานสุวรรณ บุญทาวงศ์ษา เป็นที่นิยมและได้รับความมั่นใจในคุณภาพในท้องถิ่น

ปีคริสต์ศักราช 2012 แม่จันทร์สม บุญทาวงศ์ษา ลูกสาวของพ่อหนานสุวรรณ บุญทาวงศ์ษา ได้สืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในสมุนไพรไทยตำรับล้านนา มาประยุกต์ใช้โดยคงวิธีการและคุณภาพตามตำรับโบราณสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของดีเมืองฝาง และกลุ่มเฮือนสมุนไพร ที่รวบรวมเกษตรกร ลูกหลานในชุมชน ที่มีความรักในถิ่นกำเนิดมาเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานตำนานสมุนไพรตำรับล้านนา

ปีคริสต์ศักราช 2012 ในครึ่งปีหลัง วันที่ 23 มีนาคม จึงได้มีการประชุมเพื่อก่อตั้งบริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด ขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เป็นผู้นำนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรเกษตรอินทรีย์จากภูมิปัญญาไทยสู่สินค้าคุณภาพระดับสากล ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กรที่ว่า “มีความสุขสนุกกับงาน ชีวิตปลอดสารคืองาน บีที เฮอเบิล”

Showing all 3 results

0
preloader