พระพุทธชินราชในซุ้มเรือนแก้ว

พระพุทธชินราชในซุ้มเรือนแก้ว
พระพุทธชินราชในซุ้มเรือนแก้ว

พระพุทธชินราชในซุ้มเรือนแก้ว


jarinpeak2019@gmail.com

กลุ่มปัญญศิลป์จัดตั้งโดย

นางสุมิตราโสพรรณตระกูล และ

นาย จริญ โสพรรณตระกูลเมื่อปีพ.ศ. 2533 ด้วยความรักและความชอบในงานศิลปะโดยเริ่มจาก ความประทับใจในศิลปะลายไทยประดับมุกบนบานประตูวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก สร้างแรงบันดาลใจ สรรค์สร้างงานศิลปประดิษฐ์ประเภทงานกรอปรูปพระพุทธชินราชประดับมุก ต่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นพระพุทธชินราชครอบประดับมุก ศิลปะลายไทย  สำหรับลูกค้าตั้งหน้ารถยนต์   ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง ได้สร้างผลงานหลากหลายรูปแบบตลอดเวลา ดังตัวอย่างเช่น

วิหารพระพุทธชินราชจำลองหลากหลายรูปแบบ และได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป ของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  จวบจนปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นพระพุทธชินราชจำลองในซุ้มเรือนแก้วประดับไฟ

กลุ่มเป้าหมายหลัก สำหรับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป การมอบวัตถุมงคลนั้นมอบให้เป็นที่ระลึก เป็นการมอบที่ให้ความเคารพมากกว่าสิ่งใด สำหรับการยึดโยงจิตใจ เป็นศิริมงคลให้กับตนเองและผู้อื่น ผู้รับก็จะจดจำบุคคลที่ให้ได้นั้นไปนาน เพราะวัตถุมงคลนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงทางด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายนี้กลุ่มปัญญศิลป์ ก้าวเดินมาถึงจุดนี้มิได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนภาคราชการ ในส่วนสถาบันวิชาการ และองค์กรเอกชนอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้เอ่ยนามถึง อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและประเทศชาติต่อไป ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ครับ

Showing all 2 results

0
preloader