พรวิษณุ

พรวิษณุ
พรวิษณุ

พรวิษณุ


luchidabeer@gmail.com

ปี 2562  ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภท ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ปี 2558  รางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจOtop ดีเด่น ระดับประเทศ  (กรมการพัฒนาชุมชน)

Showing all 3 results

0
preloader