ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ


nnfhriwiliwrrn8@gmail.com

แต่กอ่นยังไม่มีกลุ่มมีแนวความคิดอยากให้ชาวบา้นมีรายได้เสริมจึงจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้ชาวบา้นมีรายได้แต่กอ่นก็จะยอ้มดว้ยสีเคมีต่อมาก็จะเปลี่ยนมายอ้มดว้ยสีธรรมชาติเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Showing all 1 result

0
preloader