งามไพร

งามไพร
งามไพร

งามไพร


ratchaya.12.2499@gmail.com

จากครูเกษียณที่มีความสนใจในคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทในหลวง ร.9 จึงเกิดการรวมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนของชาวบ้านหมู่ 2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และพัฒนาเป็น “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่างาม”    ในปัจจุบัน

มาร่วมอนุรักษ์สมุนไพรไทยกับพวกเราสิคะ

***สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก

พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา

แต่ปู่ ย่า ตา ยายใช้กันมา

ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป

เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษา

วิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย

รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร

เพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาล***

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Showing all 1 result

0
preloader