ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)

ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)
ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)

ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)


sasinahandicraft@gmail.com

ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน เป็นกลุ่มคนในชุมชนสหกรณ์ครู
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นำผ้า “ปาเต๊ะ” ผ้าพื้นเมืองมา
เพ้นต์ลายและปักเลื่อม เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลค่า
สร้างเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผ้าปาเต๊ะทั่วไป โดย
จำหน่ายในรูปแบบผ้าผืนสำหรับตัดเย็บ และผ้านุ่ง เป็น
งานหัตถศิลป์ที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

Showing all 2 results

0
preloader