KruBoonlert Mushroom Shop

KruBoonlert Mushroom Shop
KruBoonlert Mushroom Shop

KruBoonlert Mushroom Shop


sellmushroomproducts@gmail.com

Thai Intellectual Learning Center Samutprakarn Province

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเพาะเห็ดถั่งเช่ารวมถึงการสอนแปรรูปจากเห็ดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่มากเกินความจำเป็นของผู้บริโภคในบางฤดูกาล โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของคนในพื้นที่ ในการเริ่มจัดตั้งนั้นมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 8 คน โดยมีท่านอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นประธาน ท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านเกษตรกรรม(การเพาะเห็ดแบบครบวงจร) สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและเป็นอาสาดาบสในโครงการลูกพระดาบส ปัจจุบันท่านได้เป็นผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ เนื่องด้วยท่านมีจิตอาสาที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจเพาะเห็ดเพื่อใช้ทานภายในครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขยายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ได้ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งขายปลีกและขายส่ง ทั้งสิ้นจำนวน 13 ชนิด ได้แก่ เห็ดกรอบสวรรค์ เห็ดกรอบสมุนไพร เห็ดกรอบขี้เมา น้ำพริกเผาเห็ดตระกูลนางรม น้ำพริกเผาเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดโคน เห็ดหลินจือสไลด์ เห็ดหูหนูอบแห้ง น้ำเห็ดแปดเซียน อาหารเสริมเห็ดถั่งเช่าสูตรผู้หญิง อาหารเสริมเห็ดถั่งเช่าสูตรผู้ชาย อาหารเสริมเห็ดหลืนจือ-ถั่งเช่าและยาสีฟันเห็ดหลินจือ-ถั่งเช่า โดยจะเน้นในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคที่รักษาสุขภาพและกลุ่มผู้ทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและรักสุขภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-824-4019 Line id: 0618247829

Showing all 1 result

0
preloader